Dušan Krstić – SEVER (Poezija)

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад
821.163.41-14
КРСТИЋ, Душан, 1987-
    Sever [Elektronski izvor] / Dušan Krstić. – Novi Sad : KUMEK – Kreativno-umetnički, muzičko-medijski edukativni kutak, 2020
Način pristupa (URL): http://dusanovepesme.com. – Opis zasnovan na stanju na dan 2.9.2020. – Nasl. s naslovnog ekrana. – Tekst u rukopisu.
ISBN 978-86-902472-0-2
COBISS.SR-ID 19874057

sever knjiga
dusanove pesme

Скорашњи чланци